Regenwater

In Nederland zijn we van oudsher goed in het beheersen van water. Van oudsher vangen we het regenwater op in ons uitstekende rioolstelsel. Over het algemeen gaat dat goed, maar na hevige regenbuien kan het voorkomen dat water op de straten blijft staan en zelfs schade en hinder voor de omwonenden en bedrijven veroorzaakt. Om dat te voorkomen bedenken de waterbeheerders steeds nieuwe oplossingen om het water van het riool af te koppelen en op alternatieve manieren op te vangen.

Wateroverlast melden

Is er in jouw buurt of huis sprake van wateroverlast? Kijk hier bij welke waterbeheerder je je melding kunt doen.

Regenwater verwerken

Ons land krijgt door de klimaatveranderingen vaker te maken met hoosbuien of langdurige zware regenval. Daardoor krijgt ons systeem te kampen met grote hoeveelheden regenwater die in een keer moeten worden afgevoerd. Bedrijven en particulieren zijn op hun eigen terrein in principe zelf verantwoordelijk voor het verwerken van regenwater. Het is de taak van de gemeenten om het rioolstelsel ‘op orde’ te houden en zo nodig aanvullende maatregelen te nemen tegen wateroverlast. Gemeenten streven ernaar om in de toekomst zoveel mogelijk hemelwater niet via het riool op te vangen, maar af te koppelen en het in de bodem te laten infiltreren of op oppervlaktewater te lozen. Door dit afkoppelen wordt duurzaam omgegaan met schoon hemelwater en wordt eventuele vuiluitstoot uit het rioolstelsel bestreden. Verder zijn er nog andere oplossingen mogelijk, zoals het vergroten van de capaciteit van het riool, de aanleg van aparte regenriolen en speciale bassins en bufferplaatsen om het teveel aan regenwater tijdelijk op te vangen.

Wateroverlast

Water op straat kan hinderlijk zijn, maar ook schade veroorzaken. Als water na een hevige regenbui een paar uur op straat staat en daarna weer weg is, levert dit meestal geen grote schade op. Het moet echter voorkomen worden dat huizen, kantoren of bedrijfspanden onderlopen. Ook doorgaande wegen moeten zo goed mogelijk begaanbaar blijven voor het verkeer. Overstroming van het riool na hevige regenval kan risico’s voor de gezondheid van mensen en dieren opleveren.

Maatregelen tegen wateroverlast

De gemeente stelt vast wanneer de grens tussen hinder en schade wordt overschreden en bepaalt op welke kwetsbare locaties maatregelen nodig zijn. Ook bewoners en waterschappen spelen een rol in het voorkomen van water op straat. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor een goede afvoer van het oppervlaktewater. Eigenaren van woningen en gebouwen kunnen preventieve en beschermende maatregelen treffen, bijvoorbeeld door de hoeveelheid verharding te beperken en te zorgen voor infiltratie van regenwater op eigen terrein.

Veelvoorkomende vragen en problemen rondom regenwater

Bron afbeelding: Rioned

 

Vraag of melding over water?

Kijk hier bij welke instantie je je melding kunt doen.

Zoek waterbeheerder