Wateroverlast

Staan er plassen water op straat? Hoosbuien of langdurige zware regenval kunnen ertoe leiden dat straten en wegen blank komen te staan. De riolering kan zulke grote hoeveelheden dan niet verwerken. Hoewel de brandweer vaak wordt gealarmeerd als er water op straat staat, kan ze er weinig tegen doen. De hoeveelheid water over het hele gebied is zo groot dat pompen weinig uithaalt. Meestal is de overlast binnen een uur na de regenval alweer grotendeels voorbij.

Wateroverlast melden

Is de straatkolk zichtbaar verstopt? Of is een flinke regenplas na een uur nog niet weg? Dan is er misschien meer aan de hand. Kijk hier bij welke waterbeheerder je je melding kunt doen.

Gemeenten houden het rioolstelsel op orde

In Nederland is het de taak van de gemeenten om het rioolstelsel ‘op orde’ te houden en zo nodig aanvullende maatregelen te nemen tegen wateroverlast. Er zijn verschillende oplossingen, zoals het vergroten van de capaciteit van het riool, de aanleg van aparte regenriolen en speciale bassins en bufferplaatsen om het teveel aan regenwater tijdelijk op te vangen.

Grens tussen hinder en schade

De gemeente stelt vast wanneer de grens tussen hinder en schade wordt overschreden en bepaalt op welke kwetsbare locaties maatregelen nodig zijn. Ook bewoners en waterschappen spelen een rol in het voorkomen en de bestrijding van water op straat. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor een goede afvoer van het oppervlaktewater. Eigenaren van woningen en gebouwen kunnen preventieve en beschermende maatregelen treffen, bijvoorbeeld door de hoeveelheid verharding te beperken en te zorgen voor infiltratie van regenwater op eigen terrein.

Klimaatscenario's

Gemeenten treffen steeds vaker extra voorzieningen, omdat volgens de klimaatscenario’s van het KNMI in de toekomst de frequentie en intensiteit van heftige stortbuien toenemen. Nederland zal vaker last hebben van ‘water op straat’. Gemeenten investeren veel geld - zo’n 280 miljoen euro per jaar - in maatregelen. Of en welke maatregelen zij treffen, is van verschillende factoren afhankelijk.

Bron afbeelding: Rioned

Vraag of melding over water?

Kijk hier bij welke instantie je je melding kunt doen.

Zoek waterbeheerder