Riolering

In Nederland beschikken we over een uitstekend rioolstelsel. Al het water dat wij in huis gebruiken komt via het riool bij een waterzuivering terecht. Daar wordt het gezuiverd en vervolgens geloosd op het oppervlaktewater of geïnfiltreerd in de bodem. Hoewel er steeds meer naar wordt gestreefd om regenwater op alternatieve manieren te verwerken, vangt het riool ook het regenwater op dat via putten en kolken in de rioolbuizen verdwijnt. 

Wie beheert het riool?

De gemeenten in Nederland zijn in principe verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van het afvalwater van huizen en bedrijven. Zij beheren en onderhouden de riolering en zorgen ervoor dat het hemelwater op een goede manier wordt afgevoerd. Maar als huiseigenaar of bedrijf heb je ook een verantwoordelijkheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle rioolvoorzieningen in je huis tot en met de aansluiting op het riool. Vanaf dat punt neemt de gemeente het over.

Waar moet je rioolproblemen melden?

Heb je last van stank in je huis? Zijn de afvoerbuizen verstopt? Of heb je te maken met een lekkage? Dan ben je in de meeste gevallen zelf de aangewezen persoon om hier iets aan te (laten) doen. Er zijn talloze bedrijven gespecialiseerd in het verhelpen van problemen als rioolverstoppingen, stankproblemen en lekkages. Pas als je eigen inspanningen niet werken en de oorzaak ligt duidelijk bij het netwerk van buizen en pompen, dan kun je een melding doen en je gemeente vragen om het probleem te verhelpen.

Riolering in Nederland

Het Nederlandse rioleringsstelsel is voor het overgrote deel een gemengd systeem: het dient zowel voor de opvang van afvalwater als van regenwater. Het systeem is berekend op een gemiddelde hoeveelheid regen, die via wegen en daken in het riool belandt. 

Riooloverstort

Het rioolstelsel heeft vaak onvoldoende capaciteit om bij grote stortbuien of langdurige zware regenval al het water te verwerken. Om wateroverlast in stedelijk gebied tegen te gaan bevat het rioolstelsel daarom riooloverstorten. Als de gemengde riolering overstroomt, wordt rioolwater dan (verdund met regenwater) ongezuiverd geloosd in bijvoorbeeld grachten, singels of sloten in het overstroomde gebied.

Regenwater afkoppelen en infiltreren

Omdat riooloverstorten afvalstoffen uit het riool in het oppervlaktewater brengen, heeft het uiteraard de voorkeur om overtollig regenwater op een andere manier te verwerken. In toenemende mate kiezen gemeenten – in nieuwbouwwijken of als de riolering wordt vernieuwd – om een stelsel aan te leggen voor de aparte verwerking van regenwater. Dit afgekoppelde hemelwater kan dan gemakkelijker op het oppervlaktewater worden geloosd. Ook worden moderne infiltratievoorzieningen aangelegd om het water versneld in de bodem te infiltreren.

Bergbezinkbassins

Een andere oplossing is de bouw van ondergrondse bergbezinkbassins. Dat zijn grote betonnen kelders waarin het riool kan overstromen. Het rioolwater hoeft dan niet via een overstort op het oppervlaktewater te worden geloosd. Na hevige regenbuien komt dan minder vervuild water in het oppervlaktewater terecht. Als het bergbezinkbassin vol is, wordt het overtollige water alsnog via een overstort op het oppervlaktewater geloosd. Door de vormgeving, die gericht is op een lage stroomsnelheid, kan een deel van het vuil in het water bezinken. Hierdoor komt dat vuil niet in het oppervlaktewater terecht.

De verzamelriolen en het bergbezinkbassin worden na regenbuien leeggepompt. Hierbij wordt het bezonken vuil opnieuw gemengd met het aanwezige water, bijvoorbeeld via een spoelinstallatie bestaande uit een pomp of een apart reservoir met spoelwater. Het rioolwater uit het bassin wordt daarbij terug gepompt in het rioolstelsel en stroomt zo vervolgens naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Veelvoorkomende vragen en problemen rondom het riool

Vraag of melding over water?

Kijk hier bij welke instantie je je melding kunt doen.

Zoek waterbeheerder